top of page

מאמרים

מאמרים אחרונים 
Image by Ante Hamersmit
Image by Erik Mclean

לחשוב מחוץ לחלקה

עבור חלק מהחקלאים בישראל החקלאות היא עסק משגשג – זוהי הצהרה שגוררת הרמת גבה אצל רבים, בעקבות הפרסומים השונים בתקופה האחרונה. ברוב המקרים מדובר באותם חקלאים שהשכילו לחשוב מחוץ לחלקה. חקלאים אלו הוסיפו למשימותיהם המסורתיות כמגדלים מחויבות עסקית ורכשו מיומנויות עסקיות. חקלאים אלו מכירים בעובדה שכדי להצליח מבחינה כלכלית אין די בלהיות חקלאי מסורתי מוצלח ומיומן ויש לחשוב עסקים ולרכוש מיומנויות עסקיות. לחשוב מחוץ לנעשה בחלקה.

Negev Fresh

ההזדמנות שבפיתוח מותג אזורי - פיתוח מותג אזורי אינה קשורה רק לתוצרת החקלאית והשפעתה החיובית ניכרת גם בדמוגרפיה של האזור, בפיתוח מקורות הכנסה ובגאוות היחידה של התושבים הזמנה לראשי המועצות האזוריות להתעורר ולהתחיל לבנות מותגים אזוריים.

bottom of page